Hoe mogen we je helpen?
We zijn voor je bereikbaar via:
Nieuwe Osdorpergracht 253
1068 HV Amsterdam
+31 85 087 07 05 info@orionfd.nl +31 850 870 705

Onze openingstijden zijn:
 Ma/vr: 10.00 - 18.00 uur

Aanvraag Motor
Orion Diensten B.V.
te Amsterdam
Gegevens aanvrager
Gegevens van uw partner
Uw adresgegevens
(Uitsluitend voor ondernemers)
Premiebetaling

Indien u hierboven hebt opgegeven dat de premies via een machtiging zullen worden geïncasseerd, machtigt u hiermee ons of de verzekeraar de premies automatisch te incasseren van bovengenoemde bankrekening.

Gegevens van het voertuig
km
kW
Gewenste dekking
Gewenste aanvullingen
(Deze dekking is helaas niet altijd meer mogelijk)
Verzekerde bedragen
(Uitsluitend voor ondernemers)

Gebruik
dagen in buitenland
Bestuurders
M/V Naam Geboren km/jr. Rijbewijs Sinds(jaar)
Slotvragen
Op dit moment wordt korting verleend op basis van schadevrije jaren.

* (indien ja: onderaan toelichten a.u.b)
Toelichting
Ondertekening

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden, die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet (volledig) aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of zij met kennis van de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij het recht een eventuele uitkering te weigeren en de verzekering op te zeggen.

De aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer is ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten op basis van de algemene voorwaarden. Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan, dat deze onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.
Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Orion Diensten B.V. Voor zover nodig wordt Orion Diensten B.V. hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.
Persoonsregistratie

Bij de aanvraag voor deze verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de verzekeraar verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het voorkomen en bestrijden van fraude, het doen van statistische analyse en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. Telefoon 070- 3338777.